11 de desembre 2008

60 anys de Declaració Universal Drets Humans i poca memòria... (IV)

Article 16

  1. Els homes i les dones, a partir de l'edat núbil, tenen dret, sense cap restricció per motius de raça, nacionalitat o religió, a casar-se i a fundar una família. Gaudiran de drets iguals pel que fa al casament, durant el matrimoni i en la seva dissolució.
  2. Nomes es realitzarà el casament amb el lliure i ple consentiment dels futurs esposos.
  3. La família és l'element natural i fonamental de la societat i té dret a la protecció de la societat i de l'Estat. (I que consti que no especifica enlloc que els caps de família, o els futurs esposos hagin de ser de sexe oposat; en cap moment es nega el dret a matrimoni, o a fundar famílies a parelles del mateix sexe i diferents sentiments)

Article 17

  1. Tota persona té dret a la propietat, individualment i col_lectiva.
  2. Ningú no serà privat arbitràriament de la seva propietat.

Article 18

Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, i la llibertat, individualment o col lectivament, en públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença per mitjà de l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observança.

Article 19

Tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres.

Article 20

  1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques.
  2. Ningú no pot ser obligat a pertànyer a una associació. (I queda especificat que han de ser pacífiques, no pas amb cap més altre caire, inclòs l'afí al terrorisme. Qui tria la "no violència" sempre fa públic el seu rebutj a qualsevol acte violent, inclosos els que no hi hagi víctimes).