12 de desembre 2008

60 anys de Declaració Universal Drets Humans i poca memòria... (V)

Article 21

  1. Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement elegits.
  2. Tota persona té dret, en condicions d'igualtat, a accedir a les funcions públiques del seu país.
  3. La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat de l'Estat; aquesta voluntat ha d'expressar-se mitjançant eleccions autèntiques, que hauran de fer-se periòdicament per sufragi universal i igual i per vot secret o per altre procediment equivalent que garanteixi la llibertat del vot. (I ficaria com a condició per evitar polítics nefasts, que malauradament hi ha un bon grapat: i tota persona que accedeixi a les funcions públiques rebrà una formació fonamental i específica, a determinar per experts amb política, per poder realitzar correctament la seva funció)

Article 22

Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social i a obtenir, mitjançant l'esforç nacional i la cooperació internacional, segons l'organització i els recursos de cada país, la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables per a la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la seva personalitat.(Inclosos els nous vinguts)

Article 23

  1. Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a condicions equitatives i satisfactòries de treball, i a la protecció contra l'atur.
  2. Tota persona, sense cap discriminació, té dret a salari igual per igual treball. (I les dones també som persones)
  3. Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i la seva família una existència conforme a la dignitat humana, completada, si cal, amb altres mitjans de protecció social.
  4. Tothom té dret a constituir sindicats per a la defensa dels seus interessos i a afiliar-s'hi.

Article 24

Tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment, a una limitació raonable de la jornada de treball i a vacances periòdiques pagades.

Article 25

  1. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i als serveis socials necessaris; també té dret a la seguretat en cas d'atur, malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans de subsistència independent de la seva voluntat.
  2. La maternitat i la infantesa tenen dret a una cura i a una assistència especials. Tots els infants, nascuts d'un matrimoni o fora d'un matrimoni, gaudeixen d'igual protecció social. (Insisteixo que els nous vinguts també gaudeixen d'aquestos drets i, per molt que algú s'ho cregui, no estan, o no haurien d'estar afavorits. Si se'ls dona més, potser es que algú no ha entès com fer la seva feina, com per exemple: els xecs per comprar coses per recent nascuts que es donen a l'Ajuntament de Mollerussa i algú va donar dos, pel valor de 500€ cada un, a una mateixa senyora nou vinguda)